§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Stevnstrup Seniorerne og foreningens hjemsted er Randers Kom-mune.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er gennem mødeaktiviteter at samle seniorborgere med tilknytning til lokalområdet til fælles samvær og aktiviteter.

§ 3. Medlemmer.

Stk. 1: Enhver, der betaler indmeldelsesgebyr og kontingent til foreningen kan optages som medlem.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som enten ikke overholder foreningens vedtægter eller ved deres opførsel på møderne er en belastning for foreningens arbejde.

En eksklusion skal vedtages med 2/3 flertal på et forudgående bestyrelsesmøde. Den ekskluderede kan med samme tidsfrist som ved vedtægtsændringer, begære bestyrelsens afgørelse behandlet på den efterfølgende generalforsamling. Generalforsamlingen træf-fer her den endelige afgørelse.

Stk. 3: Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af regnskabsåret.

Stk. 4: Medlemmerne betaler det af bestyrelsen fastsat årligt kontingent, der forfalder ved påkrav.

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 1/2 til 31/3 og ind-kaldes ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer.

Stk. 3: Alle medlemmer, der betaler kontingent er stemmeberettigede på generalforsam-lingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.

3. Godkendelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand.

6. Valg af aktivitetsformand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af 2 medlemmer, der også indgår i aktivitetsudvalget.

9. Valg af 1. suppleant. Valg af 2. suppleant.

10. Valg af 2 revisorer.

11. Eventuelt.

Stk.5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der øn-skes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 31/1.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigen-tens opgave er at sikre, at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med for-eningens vedtægter og foreningsretlige grundsætninger.

Stk. 7: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halv-delen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning an-vendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er flere kandidater, end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nød-vendigt og skal afholdes, hvis 10 medlemmer fremsender skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Den daglige ledelse.

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden be-står af aktivitetsformanden, kassereren og 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges af general-forsamlingen for en 2-årig periode, således der hvert år vælges 2 eller 3 medlemmer. Det tilstræbes at formanden og aktivitetsformanden ikke er på valg i samme år.

Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4: Formanden – og i hans fravær aktivitetsformanden – indkalder og leder bestyrel-sens møder. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst 3 medlemmer i bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden.

Stk. 5: Bestyrelsen holder medlemmerne løbende orienteret om dens sammensætning, kontaktpersoner for de enkelte aktiviteter samt ekstra aktiviteter. Orienteringen vil dels ske ved opsætning af meddelelser på en tavle i hallen, dels ved direkte mail eller brev til de enkelte medlemmer samt for alle andre interesserede på vor hjemmeside på internet-tet.

§ 7. Aktivitetsudvalg.

Den generalforsamlingsvalgte aktivitetsformand nedsætter et aktivitetsudvalg, der her ud over består af de 2 generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlemmer.

Aktivitetsudvalget suppleres med de kontaktpersoner, der forestår de enkelte aktiviteter. Kontaktpersonen kan udpege medhjælpere til de enkelte aktiviteter ligesom kontaktper-sonen kan forestå flere aktiviteter.

Aktivitetsudvalget indstiller nye aktiviteter med kontaktpersoner til bestyrelsen.

Aktivitetsudvalget afholder mindst 2 årlige møder.

§ 8. Tegningsregler.

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren sammen med et bestyrelsesmedlem.

§ 9. Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for foreningens økonomi og aflæggelse af årsregnskab.

Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlems-register.

Stk. 4: Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Revisionen finder sted en gang årligt efter regnskabsårets udgang. Uanmeldt revision kan finde sted, når revisorerne ønsker det.

Revisorerne forsyner årsregnskabet med revisionspåtegning.

§ 10. Hæftelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhø-rende formue.

§ 11. Vedtægtsændringer.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor æn-dringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedta-ges på.

§ 12. Opløsning.

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2: Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 13. Datering.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 25. marts 2010.

§ 4 stk. 4 pkt. 9 ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 24. september 2020. 

Seneste kommentarer

19.05 | 10:41

Hej Henning Larsen
Jeg ved det ikke med sikkerhed, men du kan prøve at spørge på Facebook-gruppen alle os fra stevnstrup.
Venlig hilsen Kaas

19.05 | 08:34

Hejsa. Ved I om denne ejendom Bakkely i Stevnstrup er identisk med den ejendom som Poul Sommer ejede og gemte sig i frem til juli 1946?

Del siden